Saturday, March 26, 2011

Blog Post: TechEd North America 2011 - wiedza czy spo?eczno?ci?

Tak jak USA s? nieco innym ?wiatem ni? Polska, tak i konferencje bran?y IT, kt�re organizowane s? za oceanem do?? mocno odbiegaj? od naszych reali�w. Wystarczy spojrze? na to, co si? dzieje podczas TechEd w Berlinie, ?eby zrozumie?, ?e konferencja nie jest ju? rozumiana wy??cznie jako zestaw nudnych wyk?ad�w prowadzonych przez reprezentant�w handlowych. W Polsce, w przypadku MTS te? wida? zmiany w takim kierunku, jednak w przypadku zagranicznych konferencji wydaj? mi si? one bardziej spektakularne. To, co w tym roku rzuca si? w oczy przede wszystkim, to nacisk na tak zwane "social networking". I nie jest to tylko ikonka "Lubi? to". Ka?dy uczestnik konferencji ma sw�j profil (imi?, nazwisko, bran?a, stanowisko, kraj pochodzenia, zdj?cie itp.) i dodatkowo okre?la na jakie sesje si? wybiera i gdzie b?dzie mo?na go spotka?. Do tego, dost?pne jest proste forum i narz?dzie do organizowania spotka? ze znajomymi. Znajomych dodaje si? poprzez wej?cie na ich profil i klikni?cie odpowiedniej ikonki. Mo?na r�wnie? poszuka? nowych znajomych, na przyk?ad przez podobie?stwo harmonogramu albo przez kraj czy bran??. Zorganizowanie wieczornego wyj?cia dla wszystkich uczestnik�w ?pi?cych w hotelu X albo sprawdzenie, kto teraz siedzi w pubie Y to dos?ownie trzy klikni?cia.

Dzi?ki temu, ma?y wszech?wiat, jakim staje si? ka?da kilkudniowa konferencja (na MTS te? to wida?) jest wewn?trznie sp�jny i spontaniczne akcje "spotkajmy si?" s? du?o prostsze do zorganizowania. I nie chodzi tu tylko o spotkanie przyjaci�? (cho? wielu z nich widz? tylko raz albo dwa razy w ci?gu roku i spotka? si? z nimi bardzo chc?) ale przede wszystkim i ?atwo?? nawi?zywania nowych znajomo?ci z lud?mi, kt�rzy my?l? tak jak ja, robi? to, co ja, a do tego s? w tym samym miejscu w tym samym czasie. To naprawd? dzia?a.

Ciekawostk? jest mechanizm nagr�d za dzia?ania spo?eczno?ciowe.

image

W czterech kategoriach zbiera si? punkty, dostaj?c za ka?dy kolejny pr�g wy?szy poziom.

  • Share Badge dostaje si? za przekazywanie w ?wiat informacji o konferencji. System automatycznie zlicza wej?cia i nagradza uczestnika. Jak kto? kliknie na umieszczonym tu linku do konferencji to te? powinienem dosta? za to punkty.
  • Learn Badge to nagrody za ch?? zdobywania wiedzy. Dzia?ania takie jak wej?cie na specjaln? stron? w Prometric, obejrzenie przedkonferencyjnych materia?�w video czy utworzenie harmonogramu premiuj? u?ytkownika za to, ?e chce wiedzie? wi?cej.
  • Interact Badge to g?�wnie dzia?ania spo?eczno?ciowe. Zbudowanie listy znajomych, dodanie techedowej sygnaturki do maila, zaznaczenie na mapie, gdzie mo?na mnie spotka?, rozpocz?cie dyskusji na portalu i wiele, wiele innych. Im kto? mocniej chce si? integrowa?, tym wi?cej punkt�w dostanie.
  • Profile Badge to proste do zdobycia punkty za kompletno?? profilu. Troch? za zdj?cie, troch? za link do bloga, za adres profilu LinkedIn itp.

Osoby, kt�re uzbieraj? 500 punkt�w bior? udzia? w losowaniu, w kt�rym wygra? mo?na na przyk?ad darmow? wej?ci�wk? na przysz?y rok (lub zwrot op?aty za 2011), VIPowskie miejsce na keynote czy dowolnej sesji albo przejazd limuzyn? (wygrywaj?cy + dwie osoby towarzysz?ce) do i z imprezy wieczornej zamykaj?cej konferencj?.

Bzdurna zabawa zamiast czystej wiedzy? Chyba nie... Czysta wiedza (ponad 3500 sesji z TechEd) dost?pna jest online bezp?atnie i natychmiast po zako?czeniu konferencji. To nie tylko dla siedmiuset sze??dziesi?ciu (tyle w tym roku b?dzie) sesji ludzie lec? do USA z ca?ego ?wiata. Si?? konferencji s? ludzie. Prelegenci, kt�rzy poza sam? sesj? s? dost?pni dla uczestnik�w w specjalnej strefie (i nie jest to ?adna ?aska z ich strony, bo w kontrakcie maj? dok?adnie okre?lone ile godzin musz? na to po?wi?ci?: 16-2*liczba_sesji), eksperci (mam przyjemno?? wyst?powa? w tej roli), trenerzy, wystawcy (ponad 200) i inni uczestnicy (tysi?ce). I w?a?nie po to zorganizowano ca?? troch? zabawow? otoczk?, ?eby ten ludzki element wykorzysta? jak najbardziej efektywnie. Jak kto? nie lubi, to si? nie bawi. Informatycy czasem nie s? nastawieni na relacje mi?dzyludzkie, ale je?eli kto? by? cho?by na MTS, to na pewno kojarzy jedyn? w swoim rodzaju atmosfer?, kiedy mo?na w towarzystwie powiedzie? zdanie sk?adaj?ce si? niemal wy??cznie z trzyliterowych skr�t�w a s?uchacze ze zrozumieniem pokiwaj? g?owami.

Zdaj? sobie spraw?, ?e zach?canie do udzia?u w TechEd North America to troch? przesada. Przelot, hotel, koszty konferencji i utrzymanie na miejscu nie s? tanie. Z w?asnej kieszeni wyda tyle kto?, kto dok?adnie policzy?, ?e mu si? to zwr�ci (i oczywi?cie s? tacy r�wnie? w Polsce). Ale z pieni?dzy pracodawcy mo?e ju? ?atwiej? Przecie? to lepsze ni? miesi?c standardowego szkolenia. Trzeba tylko m?drze podej?? do szefa (wykorzysta? przygotowane listy argument�w i nie pozwoli? mu nadmiernie zazdro?ci? wyjazdu albo nam�wi?, ?eby te? lecia?) albo podes?a? mu (na portalu TechEd jest gotowy automat, kt�ry to robi) list z rzeczow? argumentacj?, dlaczego warto. Bo warto!

Zdaj? sobie spraw?, ?e tylko dotkn??em tematu. Ale a nu? kogo? to zainteresuje na tyle mocno, ?e zechce si? postara? o wyjazd jak nie za rok, to mo?e za dwa? Je?eli tak ? zach?cam do wej?cia na portal konferencji i zobaczenie jak to wszystko jest pomy?lane i jak bardzo nastawione na relacje mi?dzyludzkie.

Autor: Grzegorz Tworek [MVP]

Natassia Malthe Victoria Silvstedt Hilary Swank Whitney Port Minka Kelly

No comments:

Post a Comment